Branntilsyn, informasjon og rettleiing til bygningseigarar

Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, er som interesseorganisasjon overordnet opptatt av at alle aktører som arbeider for tilfredsstillende brannsikkerhet eller er involvert i prosesser knyttet til dette, får gode rammebetingelser for sitt arbeide.

For sentrale brannmyndigheter er det i utgangspunktet viktig at bygningene i Norge brukes i henhold til deres formål, utforming og gitte tillatelser, herunder de forutsetninger og begrensinger som gjelder for bygningenes bruk.

Lokale brannmyndigheter skal i medhold av lover og forskrifter føre tilsyn med kommunens bygninger etter vurdering av risikobilde og erfaringer. Normalt utarbeides tilsynsrapport for det enkelte brann-/risikoobjekt.

 

Ofte vil en slik rapport inneholde avvik eller anmerkninger om at bygningseier ikke i tilstrekkelig grad kan dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt.

 

Brann- og redningsetaten i Oslo Kommune (OBRE) utfordret BFO på en konferanse sist høst om det burde utarbeides en veileder som gjør brannrådgivere mer samstemte i utarbeidelse av branntekniske tilstandsvurderinger, samt bygningseiere til bedre bestillere av slike.

BFO tok oppfordringen.

 

På et arbeidsmøte tidligere i år, med representanter fra fagdirektoratene DSB og DIBK, bygningseiere og brannrådgivere, ble det sett nærmere på hvilke utfordringer partene har og hvilke veiledere som finnes fra før.

 

Utfordringer:

•       Ofte mangelfull bestiller-kompetanse hos bygningseiere.

•       For stor variasjon hos rådgivere/prosjekterende (RIBr) som gjennomfører tilstandsvurderingene.

•       Branntekniske tilstandsrapporter benytter ofte feil sikkerhetsnivå (siste TEK/VTEK) som grunnlag for tiltak, fremfor gjeldende tillatelser eller forskrifter fra byggeårene (eller Byggeforskriftene 1985 for de eldste byggene).

•       Tiltakslistene er lite knyttet opp mot en kost-/nytte-tankegang.

 

Veiledere:

·         NBI 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse. 

·         NS 3424 Tiltaksanalyse for byggverk.

·         BFO Håndbok for byggeiere, om brannsikkerhet i norske bygg.

 

Sistnevnte håndbok er utarbeidet i et bredt samarbeid med relevante myndigheter og parter, og forelå i 1.utgave i januar 2014.  Håndboken referer blant annet til de to andre veilederne.

 

Arbeidsmøtet konkluderte med at det ikke er behov for ytterligere veiledere, men at en bred omtale og markedsføring av håndboka vil være tilstrekkelig som verktøy for bygningseiere og brannvesen.

Håndboka kan lastes ned gratis på www.bfobrann.no og både myndigheter, forsikringsnæringen og samarbeidende organisasjoner henviser/refererer til denne på sine egne nettsider.

Håkon Winterseth                                         Hugo Haug                                       Eivind Moen      

Styreleder                                                       Nestleder / saksbehandler            Administrasjonsleder     

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Besøksadresse: Fornebuveien 37, Lysaker.

Postadresse: Postboks 73, 13215 Lysaker

Telefon: 67 52 60 10, mobl: 922 45 444

e-post: post@bfobrann.nowww.bfobrann.no

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 13.10.2018
 
Login for redigering