Norskundervisning med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Finnøy kommune tilbyr ulike kurs for vaksne innvandrarar. Opplæringa er i hovudsak retta mot tre grupper:

1. introduksjonsdeltakarar (busette flyktningar)

2. innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag (familieinnvandring)

3. «betalingsdeltakarar» (arbeidsinnvandrarar).

Kursa er delt inn i ulike nivå og følgjer ein nasjonal læreplan. Læreplanen finn du her.

I opplæringa lærer du å forstå og bruke norsk munnleg og skriftleg og du får også kunnskap om livet i Noreg (samfunnskunnskap). Vaksenopplæring tilbyr kurs på nivå A1, A2 (nybegynnarar) og B1 (vidarekomne).

Vaksenopplæringa er organisert under Finnøysentralskule og held til i lokala til Finnøy Næringspark (tidlegare Rygjabø VGS) i Lauvsnesvegen 3.  www.minskole.no/finnoyss  

Den første gruppa kan ha inntil eit fulltidstilbod (6 undervisningstimar, fem dagar i veka). Den andre og tredje gruppa får kurstilbod måndag, onsdag og torsdag frå 8.45 – 12.30 (inntil 12 timar i veka). Er det tilstrekkeleg interesse, kan det også bli kurstilbod på kveldstid.

 

Betalingssatsar for 2017 er:

Introduksjonsdeltakarar

gratis

Deltakarar med rett og plikt

gratis

Andre

110 kr timen

 

Tekstboka kan du låne, men du får arbeidsboka.

 

Ta kontakt med Finnøy sentralskule viss du er interessert i å delta på kurs:                           

Telefon resepsjon 51 71 41 00,                                                                                

Telefon vaksenopplæring 474 63 982                                                                                   

eller møt opp i resepsjonen på sentralskulen, Hagabakken 1.                                                

 

Oppstart er vanlegvis i august og januar. Registreringsskjema finn du her (PDF, 332 kB).    

 

Opplæringa blir avslutta med prøvar. Norskprøvane har både ein skriftleg og ein munnleg del. Den skriftlege delen er digital, og den munnlege delen er med eksaminator og sensor. Alle prøvene tar du gjennom privatistordninga til Johannes Læringssenter. Du kan melde deg opp til prøve på tre forskjellege nivå: A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Det er også ein eige prøve i samfunnskunnskap. Den kan du ta på norsk eller på morsmålet ditt. Viss du tar samfunnskunnskapsprøven på norsk, tilsvarer det statsborgarskapsprøven. Deltakarane tar prøvane på Johannes læringssenter i Stavanger. Adressa er Rennesøygata 12.

 

For introduksjonsdeltakarar og deltakarar med rett og plikt (gratis opplæring), er det obligatorisk å ta prøven. Finnøy kommune betaler avgift for første prøve for kursdeltakarar. Dersom ein vil ta fleire prøvar, betalar ein desse sjølv.

 

Du finn informasjon om oppmelding- og prøvedatoane skuleåret 2017-2018 her (PDF, 349 kB). Påmelding til alle prøvar er via Kompetanse Norge sine nettsider. For meir informasjon sjå sidene på Kompetanse Norge

 

For meir informasjon kan du kontakte inspektør ved Finnøy Sentralskule, Øydis Antun på e-post: oydis.antun@finnoy.kommune.no eller telefon 415 62 907.

Nyttige lenker finn du her (PDF, 327 kB).

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 01.12.2017
 
Login for redigering