Oppdatering av heimeside

Sida www.finnoy.kommune.no vil ikkje lenger verte oppdatert eller vedlikehalden.

 

Du vil no finna all kommunal informasjon på www.stavanger.kommune.no

Publisert av Linda Vestersjø. Sist endra 03.01.2020
Aktuelt/siste nytt
Publisert 02.12.2019
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til kommunestyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 29.11.2019

Alle eigedommar i Noreg må ha eit unikt gards- og bruksnummer (gnr/bnr). Det betyr at eigedommar i Finnøy, Rennesøy og på Ombo må endre gardsnummer når vi blir ein del av nye Stavanger kommune. Bruksnummeret er som før.

Publisert 21.11.2019

Til deg i Finnøy, Rennesøy og Stavanger som er gull i kvardagen for andre...

Publisert 20.11.2019
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til forvaltningsstyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 20.11.2019
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til formannskapet finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 08.11.2019

Finnøy kommune blir ein del av nye Stavanger frå 1. januar og får då nytt kommunenummer: 1103 (no 1141).

Ved overgangen til nytt kommunenummer blir...

... Matrikkelen stengt fredag 13. desember kl 18

...Grunnboka stengt fredag 27. desember kl 20 

Publisert 28.10.2019
PT6A4801 kopier.jpg

 

Alle som har eigedom i Finnøy har i veke 43 fått faktaark med opplysingar om bygningsareal på eigedommen i posten. Viktig at du sjekkar om alt er korrekt. Viss noko ikkje stemmer ber vi at du melder det inn innan tre veker.

Publisert 25.10.2019
HØP.PNG

 

I dag la rådmann Per Kristian Vareide, som no heiter kommunedirektør fram forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 for nye Stavanger.

Kommunedirektøren føreslår eit driftsbudsjett på 11 milliardar kroner og eit investeringsbudsjett på 6,6 millardar for den nye kommunen sine 144 718 innbyggjarar fordelt på 241 km2 og 37 øyar.

Publisert 23.09.2019
oljetank-wide-foto-oljefri-no.jpg

Frå nyttår er det forbode å fyre med olje. Eigar av oljetank har ansvar for at fagfolk tømmer og fjernar oljetanken. Du kan få støtte frå Enova ut 2019.

Publisert 17.09.2019
Reilstad.jpg

Hei, du som har eigedom i Finnøy!

 
No skal vi synfare bustad- og fritidseigedommane i Finnøy kommune. Vi må sjekke at informasjonen vi har er korrekt, mellom anna for at skattar og gebyr skal bli så rettferdige som mogleg i den nye kommunen. Vi startar på Finnøy og Talgje i veke 41. Våren 2020 kjem turen til dei ikkje-landfaste øyane.
 
Publisert 27.08.2019
cos.png

 

Foreldre i Finnøy kommunen med barn i barnehagealder er hjarteleg invitert til grupperettleiing. Kurset kan hjelpe til å skape tryggheit og gode relasjonar mellom barn og foreldre. Det er ønskjeleg at begge foreldra deltar samtidig på kurset.

Kurset er gratis og går over 7 gonger. Treffa er på måndagar frå kl. 14.30-16.00 på Finnøy bibliotek, med oppstart 16. september.

Publisert 13.08.2019
bading.png

 

Kommunen har føreteke badevatnsprøver: I Litlehamn i Steinnesvåg er prøveresultat over grensa for kva som er tilrådd for bading.

Området blir skilta. Vi følgjer opp med prøver framover og gir beskjed når vatnet er friskmeldt.

Publisert 12.08.2019

Her kjem litt info frå dagleg leiar i Finnøy Frivilligsentral, Ragnhild Valand:

 1. om møte med informasjon om tilskotsordningar for frivillige i nye Stavanger
 2. om nominasjon av kandidatar til "Årets frivillig 2019"

Ved spørsmål ta direkte kontakt med Ragnhild på telefon (99 39 85 95) eller epost (

ragnhild.valand@finnoy.kommune.no)
 
 
Publisert 22.07.2019

Fylkesmannen har fastsett lokal forskrift for jakt av grågås, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommunar 2019 – 2021. Sjå her (PDF, 323 kB).

 

Føresegner:

Jakttid på grågås vert utvida med 15 dagar i forkant av ordinær jakttid, frå og med 26. juli til og med 9. august. Det er berre lov å jakte på dyrka mark og gjødsla beite (og inntil 30 meter frå dette).

 

For Finnøy:

 • Utvida jakttid gjeld berre på følgande øyar: Finnøy, Fogn, Talgje, Kyrkjøy, Bjergøy, Aubø, Tjul, Nord-Talgje, Helgøy, Nord-Hidle, Halsnøy og Ombo.
 • All jakt skal skje på eller nærare enn 30 meter frå dyrka mark eller gjødsla beite
 • Tid: Alle dagar frå 26. juli til 9. august frå klokka 16:00 til 22:00.

 

Friområdet, jakt ikkje tillat før ordinær jakttid (frå 10. august): Mindre holmar, verneområde og anna areal på hovudøyane er friområde.

 

Det skal rapporteraste til kommunen etter avslutta tidleg jakt. I rapporteringa skal det vere opplyst om følgjande:

 • Korleis jakta var organisert
 • Effekt av jakta?
 • Var det forskjell i forhold til jakt annen kvar dag?
 • Tall på felte gjæser
Publisert 18.06.2019
statsborgarseremoni2019.jpg

 

16. juni markerte 348 personar med familie, venner, Fylkesmannen i Rogaland og ordførarar at dei hadde fått norsk statsborgarskap. Ein av dei er frå Finnøy.

Publisert 28.05.2019
NyeStavanger.jpg

 

Det må du bestemme sjølv!

Men her kan du no sjekke partilista som er godkjent til lokalvalet 9. september.

Publisert 27.05.2019
Lauvås.JPG

Vegnamn og områdenamn for heile Finnøy kommune er nå vedtekne. Dei siste åtte namna (på Fogn og Byre) vart vedtekne av formannskapet 23. mai. Målsettinga er at flest mogleg hus, hytter og bedrifter skal få tildelt eintydige adresser med vegnamn/områdenamn og nummer innan utgangen av året.

 

Nye adresser blir innførte puljevis. Grunneigarane blir tilskrivne i god tid før omadresseringa, med orientering om ny adresse, og om datoen for innføringa. Det er grunneigarane sitt ansvar å orientera leigebuarar og kontaktar som ikkje hentar adressene direkte frå folkeregisteret.

 

 

 

Publisert 24.05.2019
naturtypekartlegging juni2019.JPG

Miljødirektoratet startar i juni 2019 kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland. I Finnøy kommune gjeld det desse øyane:

 • Halsnøy
 • Bokn
 • Byre
 • Buøyna
 • Tjørna
 • Måløya
 • Lindøya
 • Fogn
 • Talgje
Publisert 16.05.2019
innbyggjartorgmøte.jpg

 ... men kva i alle dagar er det?

Svaret er ikkje kjent, for det er noko nytt.

Og som namnet seier må innbyggjarane vere med og seie kva vi vil ha på innbyggjartorget.

Publisert 16.05.2019

Ein ny partnerskapsavtale mellom nye Stavanger kommune og Nav Rogaland, som skal gjelde frå 1. januar 2020, er no forhandla fram. Avtalen seier m.a. kor NAV-kontora skal liggje og kva opningstider dei skal ha. 

Finnøy vil høyre til under "NAV Rennesøy og Finnøy" som ligg på Vikevåg. Men det vil vere NAV-møteplass på Judaberg som er opent tre dagar i veka kl.12-14.

 

Meir informasjon om NAV-kontora finn du her.

Publisert 13.05.2019
17.mai-toget 2014 i Hauskjebakken

 

Program for 17. mai på Finnøy, Fogn, Ombo, Sjernarøyane, Halsnøy og Talgje.

 

Klikk her for Finnøy (PDF, 3 MB)

 

Klikk her for Fogn (PDF, 90 kB)

 

Klikk her for Ombo (PDF, 79 kB)

 

Klikk her for Sjernarøyane (PDF, 121 kB)

 

Klikk her for Halsnøy (PDF, 109 kB)

 

Klikk her for Talgje (PDF, 270 kB)

Publisert 25.04.2019

Ein kan søkja reduksjon i foreldrebetaling for barn i barnehage som bur i hushald med låg inntekt. Frå 1. august 2019 gjeld dette bruttoinntekt for hushald under kr 557 334.

 

Det er innført gratis kjernetid, 20 timar i veka, for 3-, 4- og 5- åringar og for barn med utsett skulestart, for barn som bur i hushald med bruttoinntekt under kr 533 500 fram til sommaren, og under kr. 548 500 frå 1. august 2019. Alderen blir rekna ut frå det kalenderåret barnet er fødd, og det kalenderåret barnehageåret byrjar.

 

Frå 1. august 2019 blir ordninga med gratis kjernetid utvida til også å gjelda 2-åringar.

 

Alle ordningar gjeld både kommunale og private barnehagar.

 

Maksimumsprisen for eit barn i barnehage er kr. 2 990 per månad inntil sommaren, og kr. 3 040 per månad frå 1. august 2019. For dei som har fleire barn i barnehagen, blir det gjeve 30 % søskenmoderasjon for det andre barnet, og 50 % søskenmoderesjon frå og med det tredje barnet. Søskenmoderasjonen treng det ikkje søkjast om.

 

For informasjon og søknadsskjema sjå www.finnoy.kommune.no under Barn og familie – skule, barnehage og sfo, eller ta kontakt med styrar for barnehagen. Ein søkjer for eit barnehageår om gongen.

 

Søknadsfrist for neste barnehageår er 10. juni 2019.

 

Send søknad med vedlegg til Finnøy kommune, barnehagefagleg ansvarleg, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy

Publisert 15.04.2019

Pressemelding frå Rogaland brann og redning: 

Rogaland brann og rednings IKS (RBR) har besluttet å innføre bålforbud. Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder både bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen. Også de som allerede er meldt inn til brannvesenet.

Publisert 04.04.2019
Årsrapport 2018 KDA.jpg

 

 

- Finnøy kommune er blant kommunane i landet med lågast sjukefråvær. Dette er svært gledeleg og eit resultat av lagarbeid i heile organisasjonen, seier rådmann Karin Dokken Austvik når ho no presenterer årsrapporten 2018 for Finnøy kommune (PDF, 739 kB)

Publisert 21.03.2019
NyeStavanger.jpg

Alle friviljuge lag, organisasjonar og stiftelsar innanfor levekårsområdet (helse- og sosial) frå Finnøy, Rennesøy go Stavanger kan søkje.

 

Søknaden skal beskrive friviljuge aktivitetar, plan for gjennomføring og budsjett. Du finn både søknadsskjema og retningslinjer for tilskot på Nye Stavanger sine sider

Publisert 19.03.2019
Øyfast.PNG

Fellesnemnda i Nye Stavanger kommune fekk i 2017 tilsagn om prosjektmidlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om vidare utgreiing av Øyfast. Norconsult fekk tildelt oppdraget etter utlysing av anbodskonkurranse frå Finnøy kommune. 

Rapporten er no klar og kan lesast i sin heilskap her (PDF, 2 MB).

Sjå også filmen.

Publisert 07.03.2019
Skjermbilde.JPG

 

 

 

Publisert 07.03.2019
NyeStavanger.jpg

 

Lurer du på kor ...

 

du kan finne fastlegen din

gå på skulen

levere byggjesøknad

få NAV-hjelp

eller fiolintime

 

... når vi blir Nye Stavanger?

 

Her finn du kva rådmannen i Nye Stavanger føreslår for politikarane.

Publisert 22.02.2019
PT6A4726 kopier.jpg

Etter fleire år med jamn folketalsvekst, gjekk folketalet i Finnøy kommune noko tilbake det siste året. Alle krinsane og øygruppene gjekk tilbake i folketal i 2018 med unntak av Fogn, som auka med 2,6 %.

 

Publisert 20.02.2019
norskkurs.PNG

 4.mars startar me nytt norskkurs for vaksne innvandrarar. Dette er eit nybegynnarkurs på nivå A1, første del. Dette kurset passar for deg som kan lite eller ingenting norsk frå før. Dette passar også for dei som har gått dette kurset før, men som treng meir tid til å jobbe med fagstoffet før dei går vidare på nivå A1, andre del. 

Publisert 15.02.2019

Den foreløpige rekneskapen for Finnøy kommune viser eit ekstraordinært godt netto driftsresultat på kr 34,1 mill., tilsvarande 9,8 % av dei samla driftsinntektene. Det gode resultatet skuldast i all hovudsak inntekter frå havbruksfondet. Driftsrekneskapen viser eit reknekapsmessig mindreforbruk på kr 6 mill.

Det ble investert for kr 13,3 mill. i 2018.
Publisert 25.01.2019
P1040775 (2).JPG

 Denne veka heidra Finnøy kommune dei som i løpet av 2018 hadde vore tilsett i Finnøy kommune i 25 år. Samstundes takka vi av dei som har vore i kommunen i over 10 år, men som no har slutta.

 

Markeringa fann stad på Utsyn misjonssenter med middag, etterfølgt av musikalsk innslag frå kulturskulen representert av Sonja Hebestreit på gitar, og song ved Alida Landa. Ordførar Henrik Halleland og rådmann Karin Dokken Austvik heidra jubilantane med tale, før dei fekk overrekt ei gåve frå kommunen for lang og tru teneste.

 

Publisert 18.01.2019

Mattilsynet har i vedtak om pålegg konkludert at det er viktig for vassverket at det blir gjennomført tiltak for å hindre at det kommer uønskt vatn inn i vassverkets leidningsnett.

Heimelen for Mattilsynets pålegg til Finnøy kommune følger av matlovas § 23, første ledd første komma som lyder: «Mattilsynet føre tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av føresegner gitt i eller i medhald av denne loven.»

 

Etter pålegg frå Mattilsynet DK Midt-Rogaland må Finnøy kommune kartleggja abonnentar som kan

utgjere ein risiko for forureining av vassleidningsnettet.

Om lag 220 landbruk og veksthuseigedomar i kommunen vil difor i løpet av vinteren 2019 få pålegg om kontroll og eventuell installering av tilbakeslagsventil for væskekategori 4

 

Dei fyrste som får tilsendt brev om dette er alle landbruk/veksthuseigedomar på øya Finnøy.

Dei neste månadane vil ein også sende ut til landbruksabonnentar på dei andre øyane.

 

Vassmålarar eldre enn til og med år 2000 skal også skiftast ut, dette skal gjerast parallelt med kontroll eller montering av tilbakeslagsventil.

Ein kan av røyrleggjar få gjort ein vurdering om størrelsesbehov for ny målar, går ein ned i størrelse vil også kostnadane med montering av tilbakesikringsventil verta reduserte.

Det er Finnøy kommune som skal ta kostnadane ved utskifting av vassmålarar, vilkåra her er at eksisterande målar er montert i tråd med gjeldande regelverk.

 

Sjå elles vedlagte skriv.

Publisert 11.01.2019
Helsesjukepleiar SK.jpg

 1. januar 2019 skifta helsesystrene yrkestittel og blei meir kjønnsnøytrale helsesjukepleiarar.

Sjølv om yrkestittelen er endra er kompetansen den same. 

Publisert 27.12.2018
fysio.jpg

 

Fysio- og ergoterapiavdelinga har i løpet av desember bytt lokale. Dei har flytta ut av den gamle legebustaden og fått nye og større fasilitetar i lokala der Rygjabø vgs heldt til tidlegare. Fysioterapeutane vil no behandle både der og i lokale i kjellaren på sjukeheimen.

 

Publisert 27.12.2018
kommuneplan.jpg

Kommunestyret vedtok på møtet 19.12.2018 ny samfunnsdel for Finnøy kommune og på møtet 07.10.2019 ny arealdel. Les meir her.

 

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal i følgje plan- og bygningslova 

«ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar

for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon».

Publisert 21.12.2018
Ordførar Henrik Halleland

 Kjære alle saman

 

Tida går som kjend fort, og no er me atter der at året snart er over og me skal gå inn i julehøgtida. Eg må ærleg talt seia at det kom brått på dette året. Det å driva med politikk er givande, men det hender at utfordringane blir litt i overkant. Dette har vore ein politisk haust som eg vil hugsa resten av livet.

 

For Finnøy kommune er 2018 eit år der fleire viktige prosjekt har starta opp. Utbygging av fiber i store delar av kommunen gjer mogelegheiter for vidare vekst og utvikling på øyane våre. Målet på sikt er å dekkja heile kommunen.

Som fleire sikkert har merka seg er havbruksnæringa eit satsingsområde i  Finnøy. Kommunen jobbar tett med næringa for å skapa vekst og arbeidsplassar.

Gjennom omstillingsprosjektet til Ruben Eggebø har me saman med fylkesmannen sett fokus på jordbruket. Prosjektet har ført til at fleire unge bønder ser potensialet som ligg i eit framtidsretta og moderne jordbruk.
 

Tomatfestivalen er vår store happening. Heile samfunnet er i sving. Også dette året blei festivalen ein suksess. Prominente gjester var til stede og spreia glans over festivalen. Det å få dela ut Finnøy kommune sin kulturpris var ei stor ære for meg. Sidan det var siste gong Finnøy skulle dela ut denne prisen var det ekstra kjekt å få gje den til Marit Meltveit Vignes, ei dame som har bidrege på så mange felt i kulturlivet. Ein typisk Finnøybu. Det frivillige arbeidet er sjølve limet i det vesle samfunnet vårt.
 

Eg vil nytta høvet til å takka alle som bidreg på så mange vis.

Måndag 10. desember sat eg i bilen på veg til Stavanger då telefonen ringde. (Handsfree sjølvsagt). «Hei du, det er kommunalminister Monica Mæland her. Eg vil berre informera deg om at departementet har vedteke å endra kommunegrensa på Ombo slik at heile Ombo blir ein del av Finnøy/Nye Stavanger». Det blei ein hyggeleg samtale, og då eg hadde lagt på måtte eg rett og slett køyra til sides og stoppa. Meldinga var kanskje ikkje så overraskande, men eg trudde tida var ute for den slags endringar. Eg er glad for at heile Ombo blir samla i ein kommune. Det har innbyggarane ønska lenge. Samtidig har eg stor respekt for dei innbyggarane som er godt nøgde med å tilhøyra Hjelmeland. Grensejustering er ein del av kommunereforma. Både Finnøy, Nye Stavanger og Hjelmeland vil gjera sitt beste for leggja forholda til rette for innbyggarane på heile Ombo. Her må me ilag finna gode overgangsordningar.
 

Tenestetilbodet i Finnøy har høg kvalitet -  og det skal me vera stolte av! Dei som gjer dette mogleg er alle dei dyktige fagfolka som står på kvar dag for å gi eit godt tilbod til innbyggjarane i kommunen. Tusen takk for den innsatsen de gjer!
 

Dette har som sagt vore eit travelt, spanande og spesielt år. Å vera ordførar er i alle fall ikkje keisamt. Reint politisk har denne hausten vore noko heilt for seg sjølv. Eg kunne skrive mykje om den såkalla KRF-saka, men ikkje i denne helsinga. No vil eg heller setja fokus på andre viktig ting; som til dømes ungdomsrådet i Finnøy. Dei hadde pen

gar til overs som dei kunne disponera etter eige ønske. Då valde dei å gje pengane til Finnøy pleie og omsorgssenter. Det gjer meg varm i hjarta å sjå slikt storsinn frå den yngre generasjon. Takk og atter takk.
 

Det er mykje meir eg kunne ha teke med i denne helsinga, men ein gong må ein runda av.

No skal det bli godt med juleferie, og som alltid er det når eg dumpar ned i dei grønmåla benkene i Hesby kyrkje at både skuldrane og julefreda senkar seg. For også i år blir det jul med sin glede.

Publisert 17.12.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensa mellom Finnøy og Hjelmeland skal justerast frå 01.01.2020. Dermed vert heile øya Ombo ein del av Nye Stavanger kommune.

No er det viktig at innbyggjarane på "Hjelmeland-sida" (Vestersjø krins) får god informasjon om kommunesammenslåinga, som dei no vert ein del av. Innbyggjarane vert inviterer til eit folkemøte på nyåret der ordførarane i Finnøy og Hjelmeland og representantar frå Nye Stavanger vil delta.

Publisert 12.12.2018

For å effektivisere innsamling av vassmålaravlesningar ihht reglementet tok kommunen i bruk SMS-varsling i 2017. 

Publisert 20.11.2018

Vegnamnsnemnda konkluderte i møtet 15. november med forslag til vegnamn for alle øyane i Finnøy, med unntak for dei to øyane som er adresserte tidlegare. Formannskapet får forslaga til behandling neste onsdag. Tilrådinga frå rådmannen er formannskapet legg vegnamna og områdenamna ut på høyring.

 

Vegnamna fordeler seg slik: 18 på Fogn, 5 på Byre, 4 på Sørbokn, 34 på dei øyane som har postadresse Sjernarøy, 3 på Nord-Hidle, 7 på Halsnøy og 16 på Ombo.

 

Som vedlegg til denne saka ligg innstillinga frå vegnamnsnemnda, og kart over alle øyane med forslag om vegnamn.

Publisert 09.11.2018
Fiber markert gult.PNG

 Telenor er som kjent i full gang med fiberutbygging i delar av Finnøy kommune (sjå bilete). Det har vore noko utfordrande å få tak i alle, ein del hyttefolk spesielt. 

 

Telenor ønskjer at dei som ikkje har bestilt fiber ennå tek kontakt med salsansvarleg Stian Nesjø, mobil 473 29 211. E-post: stian@n2g.no.

 

Viss du har bestilt og ikkje fått stadfesting, ta kontakt med Stian for å stadfeste di bestilling. 

 

Telenor ønskjer at dette gjerast snarast råd, då entreprenør er i gong med arbeidet. 

Publisert 09.11.2018

Vegnamnsnemnda for dei ikkje-landfaste øyane i Finnøy kommune har konstituert seg. Jogeir Aartun er valt til leiar, og Regine Ådland er vald til nestleiar. Andre medlemmer er Kolbjørn Ladstein, Erling Bleie, Else Norheim, Øystein Sandanger og Rolf Magne Eike.

Det er sett opp 78 vegar som treng namn på desse øyane.

Publisert 07.11.2018
Ordførardrøs.PNG

 Grunna møte med kommunalminister Monica Mæland i Oslo vert ordførardrøs avlyst 8. november, og 15. november grunna anna møte. 

Publisert 24.10.2018
vaksinasjonsveileder-lav.jpg

 Pris 220,- ta kontakt med legekontoret tlf. 51 71 42 00.

Publisert 10.10.2018
landbrukspodden.jpg

I år prioriterer Innovasjon Norge støtte til mjølkebønder med 15-30 kyr. Difor har kommunen i sommar leigd inn Finnøybu Ruben Eggebø for å gjennomføre eit prosjekt om satsing på mjølkeproduksjon i Finnøy. Målgruppa var alle mjølkebønder i Finnøy kommune, og spesielt unge bønder som har teke over, ventar på å ta over eller berre er interesserte.

 

Avsluttinga av prosjektet vert markert med ein bondepub med live-podcast på landbrukspodden fredag 19. oktober kl. 19 på Landahuset. Der får du siste nytt og ein god drøs. Og nei, det er ikkje for seint til å vurdere satsing på mjølkeproduksjon, seier Fylkesmannen. 

Publisert 24.09.2018

I samband med lovpålagt skuleskyss for vidaregåandeelever som bur på Brimse må vi gjere nokre endringar på rutene frå 1. januar 2019. Rute 504 avgang Judaberg 06.15 framkomst Stavanger 07.05 har i dag anløp av Fogn både 06.05 og 06.20. For å få til anløp av Brimse utan å skape forseinking i Stavanger må anløp av Fogn 06.20 kuttast, det betyr at pendlarar frå Fogn til Tau og Stavanger må bruke båtanløpet 06.05 i staden for 06.20 som i dag. Framkomsttid i Stavanger og vognløpet for resten av ruta vil bli same som i dag. Eventuelt reisande frå Judaberg til Fogn må bruke bilferga 05.45. 

Publisert 06.09.2018

Finnøy kommune og Ressursgruppa inviterte til frukostmøte for næringslivet torsdag 6. september kl 9 på rådhuset (kommunestyresalen). Du finn presentasjonane og nyttig informasjon og kontaktadresser i lenkjene nedst i artikkelen.

 

Tema: Verkemiddel for utvikling og innovasjon i Næringslivet

Publisert 29.08.2018

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. 

 

 

Søknadsfrist 15. mai og 1. oktober. 

 

Ein kan søkje om tilskot til:

 • oppsamling og resirkulering av gjødselsvatn i veksthus
 • turstiar
 • skjøtselstiltak (kulturlandskap, biologisk mangfald)
 • restaurering av verneverdige bygningar
 • fangdammar/reinseparkar
 • hydrotekniske tiltak
 • planlegging av tiltak m.m. 

Ny i 2019:

 • vedlikehald av reinseparkar
 • tak på gjødsellager
Publisert 23.08.2018
Ordførardrøs.PNG

Publisert 15.08.2018

15.august opnar det nye elektroniske systemet for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel. No kan søkjarane logge seg inn i Altinn, og sende søknaden der.   

Publisert 10.07.2018
Vanningsforbod.png

 Oppdatering: Vatningsforbodet gjeld no også bedrifter (utanom mat, landbruk, skogbruk) og vaksing av bil og husfasade.

Publisert 13.06.2018
søppeldunkar.jpg

Frå oktober 2018 får vi kjeldesortering med fire ulike dunkar: for restavfall, organisk avfall, papir og farleg/småelektrisk avfall. Finnøy får dermed same renovasjonsteneste som Stavanger har i dag. 

 

 

 

Publisert 01.06.2018

Det har vore skogbrann på Ombo sidan søndag 27. mai. Brannen har vore krevjande med topp- brann på søndag, noko ein ikkje har opplevd sidan Froland brannen i 2008. Mesteparten av arealet brann på nokre timar søndag. Ein forventar å halde på med ettersløkking ut veka, p.g.a krevjande terreng og vær som ikkje er på vår side. Værmeldinga framover er heller ikkje til vår fordel med omsyn til brannen. Heldigvis har vi hatt uvanleg lite vind til no.

 

Onsdag denne veka fekk ein ei oppblussing i brannen om ettermiddag som ei stund trua nokre hytter. Takka være utmerket innsats frå mannskapa greide ein å stoppe den. 60 mannskap frå frivillige, sivilforsvaret og Rogaland brann og redning (RBR)  har gjort ein fabelaktig innsats i tillegg til hjelp frå Hjelmeland kommune m. fl. To helikopter har vore på staden dei siste dagane. Brannområdet er organisert i sektorar og RBR melder torsdag om at dei har god kontroll på brannen. Det er gjennomført informasjon for elevar på skulen og informasjonsmøte for innbyggjarar på Ombo. Det har endå ikkje vore nødvendig med evakuering.

 

Operasjonssentralen for arbeidet er på grendahuset på Ombo. Brann- og redningssjef Nils Erik Hagenrud i Rogaland brann og redning informerer om at innbyggjarar er velkomne til å ta kontakt ved behov.

Publisert 25.05.2018
BeFunky-collage.jpg

 I går fekk pedagogisk personale i alle barnehagane i kommunen inspirasjon frå Fogn barnehage ut frå temaet «Landart» eller omsett til norsk, «uteforming». Barnehagelærarane fekk sjølv prøve å lage kunstbileter og andre kreative bileter ut frå naturmateriale i området rundt Rodin Hood skogen.

Publisert 24.05.2018

Finnøy kommune har inngått vertskommuneavtale om borgarleg vigsel med Stavanger kommune. Det betyr at Finnøybuar som vil gifte seg borgarleg må reise til Stavanger rådhus. 

Publisert 27.04.2018
Barnehage Talgje.jpg

 «Vaksne må ikkje kjefte og vere sinte, men dei må av og til vere strenge for barn kan gjere dumme ting! Det er viktig at vaksne leikar med oss, at dei tøysar og får oss til å le, at dei kan trøyste, passe på oss og at dei vaksne er bestevenner.»

 

Publisert 23.04.2018
IMG_2238.jpg

Dette var ungdomsrådet einige om då dei gav sine innspel til kommuneplanarbeidet som pågår. Vi ønsker at ordføraren orienterer oss om Øyfast i neste møte. Øyfast vil skape arbeidsplassar og gjere at vi kan pendle til og frå jobb, vel å merke at bommen ikkje blir for dyr!

 
Publisert 06.04.2018

 Fortvil ikkje! Sjølv om fristen for å bestille fiber på nett gjekk ut den 31. mars er det ennå ikkje for seint. 

Publisert 05.04.2018

19. april startar Sykle til jobben-aksjonen. Stavanger kommune spanderar deltakaravgift på alle innbyggjarar i Nye Stavanger. All aktivitet tel: sykling, gåing, jogging, styrketrening, fotball, handball mm. 

Publisert 05.04.2018

Kommunesamanslåinga fører til endring av 19 gatenamn i Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Dette for at utrykkingskøyretøy, taxier, varelevering og andre som køyrer etter GPS skal finne rett adresse.

Publisert 08.03.2018
Bli med.PNG

Arbeidet med revidering av gjeldande kommuneplan er godt i gong. Kommunen ønskjer innspel frå innbyggjarane innan 1. mai. 

Send e-post merka "kommuneplan" til post@finnoy.kommune.no eller post til Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy. Eller ta kontakt med oss på telefon

Vi ber om at de brukar vedlagte rettleiing og sjekkliste for innspel til arealdelen.

Meir om kommuneplanen finn du her.  

 

Publisert 07.03.2018

Telenor takkar for godt frammøte og stort engasjement på folkemøta på Sjernarøy og Halsnøy måndag og tysdag denne veka.

Publisert 01.03.2018

Til dykk som får problem med vasstilførselen grunna frost

 

Publisert 15.02.2018
Førebels rekneskap

Førebels rekneskap syner eit netto driftsresultat på kr 805 451, lik 0,26 % av samla driftsinntekter. Budsjettert netto driftsresultat er på 0,80 %. Etter avsetning har Finnøy kommune eit rekneskaps messig mindreforbruk på kr 4 627 640, mot budsjettert kr 4 326 000.

 

Resultat avviker lite i høve til budsjettert mindreforbruk, men der er større avvik i høve til budsjett på nokre av tenesteområda.

Publisert 08.02.2018
FB.PNG

No er Finnøy kommune på Facebook!

Følg og lik oss gjerne på https://www.facebook.com/finnoykommune/

 

Publisert 05.02.2018

Telefonane er ustabile i kommunen og det kan være utfordrende å få tak i folk på pleie- og omsorgssenter. For kontakt for pårørande og sjukehus heile døgnet:

 

                40407614-        Vakthavende sykepleier PLO-senteret – avd. rehab og heimetenesta

                40021717-         Avd. Hauge-tunet og Kielland-tunet

                40438525-         Avd. Finnson-tunet og Regelstad-tunet

 

Telefonane er bemanna heile døgnet.

Publisert 02.02.2018
IMG_3938.jpg

Det var godt oppmøte og gode diskusjonar når godt over 30 Finnøybuarar diskuterte bygdeutvikling og bulyst: kva skal til for at folk skal flytte hit, kva skal til for at dei skal bli, og kva er det egentlig som kjennetegner attraktive bygder og tettstader?

 

I samband med revidering av kommuneplan ønskjer Finnøy kommune innspel frå innbyggjarar og hadde difor invitert til folkemøtet 1. februar i beste fjostid.

Publisert 25.01.2018

Visste du at 90 % av innbyggjarane frå fleire deler av Noreg svara at dei et fisk 1-3 gonger i veka, medan 96% av spurde Finnøybuer svara positivt på det same? Visste du at innbyggjarane på Finnøy tenderer til å vere meir positive til fiskeoppdrett enn befolkninga elles? 

Publisert 19.01.2018
Erkjentlighetsmarkering

 Tysdag heidra Finnøy kommune dei som i løpet av 2017 hadde vore tilsett i Finnøy kommune i 25 år. Samstundes takka vi av dei som har vore i kommunen i over 10 år, men som no slutta av.

Tradisjon tru vart dei heidra med middag på ærverdige Utsyn, før dei fekk overrekt ei gåve frå kommunen for lang og tru teneste. Ordførar Henrik Halleland og rådmann Karin Dokken Austvik heidra jubilantane med tale, og Amelie Ullrich og Helle Austbø bidrog med musikalsk innslag frå kulturskulen.

 

Publisert 12.01.2018

Finnøy kommune har vedteke at dagens store slamavskiljar som ligg ved sjøen nedanfor Finnøy rør skal skiftas ut.

Dette arbeidet startar opp nå i veke 2 og skal etter planen avsluttas innan 20 veker (slutten av mai månad).

Sjølve arbeidet er til dels utfordrande og komplisert då ein må jobbe under havnivå med skiftande høg og lågvatn. Som ein konsekvens av dette må det tidvis utførast nattarbeid for å få gjennomført prosjektet.

 

Entreprenøren LHV Tenester som er eit lokalt selskap vil sjølvsagt gjere det dei kan for å gjere dette arbeidet så skånsomt som mogleg for dei som bur i nærleiken til anleggsområdet, dei har difor lagt opp til eit varslingssystem der dei seinast dagen før eventuelt nattarbeid sender ut varsel på sms til alle naboar som kan verta berørte av dette, ein vil også leggja ut løypande informasjon på kommunens nettside.

 

Dette til orientering.

Publisert 14.12.2017
Karin Dokken Austvik

 

 

Karin Dokken Austvik er tilsatt som ny rådmann i Finnøy kommune. Ho er fødd og oppvaksen i Leikanger i Sogn og Fjordane, og bur på Austre Åmøy. Ho kjem frå stilling som utviklingssjef i Gjesdal kommune, og har tidlegare jobba som seniorrådgjevar i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som Organisasjons- og personalsjef i Rennesøy kommune, og som rektor i Stavanger. Karin Dokken Austvik startar i stillinga i januar.

Publisert 29.11.2017

1. november 2017 la rådmannen fram sitt forslag til budsjettet for 2018, og økonomiplan for 2018-2021. I tilleggsnotat av 21. november 2017 kom rådmannen med korrigerte hovudoversikter for investeringar.

Budsjett- og økonomiplanen vart fyrst handsama av formannskapet 22. november 2017, før det vert endeleg vedteke i kommunestyret 13. desember 2017.

Formannskapet si innstilling til kommunestyret ligg ved, saman med budsjettdokumenta for offentleg ettersyn.

FSK- 110/17 VEDTAK :

 1. Kommunalt skattøyre for personlege skattytarar skal i 2018 vera på den maksimalsats som Stortingen fastset.
 2. Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille i 2018. 
 3. Allmenn taksering av grunnlag for eigedomsskatt vert utsett i inntil 3 år på grunn av særlege tilhøve knytt til etablering av Nye Stavanger kommune i 2020.
 4. Brukarbetaling Oppvekst 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2.
 5. Brukarbetaling Helse og omsorg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3.
 6. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/Drift og bygg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4.
 7. Gebyr for 2018, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7.
 8. Investeringar i årsbudsjettet for 2018 vert finansiert ved bruk av ubrukt innlånt kapital, ubunde kapitalfond og nytt låneopptak på inntil 60 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år. 
 9. Det vert tatt opp lån i Husbanken til vidare utlån som startlån på inntil 5 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år. 
 10. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 21. november 2017 med vedlegg, og med følgjande tillegg/endring:
 • Budsjettramma til ansvar 140 Ymse, teneste 1204 vert auka med kr 65 000 som følgje av at Finnøy kommune går inn i KS si finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt. Ikkje disponert netto driftsresultat (rekneskapsmessig mindreforbruk) vert redusert med kr 65 000 frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner. 
   
 • Rekneskapsmessig mindreforbruk, jf. tabell 3 Økonomisk oversikt-drift, i forslag frå rådmannen (endra frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner, jf. strekpunkt over) vert ført på avsetning til disposisjonsfond. Rekneskapsmessig mindreforbruk i forslag frå rådmannen er etter dette på kr 0,-  

   11. ​Endringar/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 10):
 

Drift

2018

2019

2020

2021

Inntekter

 
 

Auka frie inntekter

800

800

500

-

 

Havbruksfondet

1 500

2 000

3 100

-

FIN-1

Auka bruk av disposisjonsfond

900

950

-

-

Sum auka inntekter

3 200

3 750

3 600

-

Utgifter

 

HO-1

Auka ramme sjukeheim

1 500

1 500

1 500

-

Ymse-1

Finnøy kyrkjelege fellesråd

450

400

400

-

 

Korps Sjernarøy

50

50

50

-

 

Auka ramme skule

600

1 200

1 200

-

 

Sentrumsutvikling Judaberg

200

200

200

-

Ymse-2

Nytt idrettshus Leikvoll – kommunalt tilskot

200

200

-

-

 

Auka ramme bibliotek

200

200

200

-

Sum auka utgifter

3 200

3 750

3 550

-

Netto endringar på driftsbudsjettet

0

0

50

0

         

Investering

2018

2019

2020

2021

Ny-FSK

Kunstgrasbane Sjernarøy

1 000

-

-

-

 
 
 
Tekstvedtak investeringar
 1. Utbygging av ny sjukeheim og prosess ligg i tidlegare vedtak. Det er per dato ikkje mågleg å finna presise kostnader i investeringsbudsjettet. I intensjonsavtalen med nye Stavanger heiter det: Den nye kommunen skal byggja ut pleie- og omsorgssenter på Judaberg. Omfang og tidspunkt for utbygjinga skal vær i tråd med behovet i nåværande Finnøy kommune. Dette må vær utgangspunkt for vidare planlegging. 
   
 2. Det er eit mål at bygging av kulturhus i regi av Ottohuset vert realisert. Kommunestyret bed om at det kjem ei sak på nyåret om korleis kommunen kan vere med i realisering av dette.
Publisert 21.11.2017

Finnøy kommune vil ha breibanddekning i heile kommunen og no har kommunalsjef Nils Petter Flesjå underteikna avtale med Telenor og Lyse: dei skal byggje ut fiberbreiband i 7 område i kommunen innan november 2018.

 

Telenor skal forsyne fastbuande, hytter og bedrifter på Halsnøy, Eidssund (på Ombo) og Sjernarøyane (Bjergøy, Helgøy og Kyrkjøy) med fiberbreiband. Lyse vant anbodet for Fogn og Finnøy sørvest.

 

Avtalane føreset minimum 60% oppslutning frå fastbuande og fritidsbustadar. Derfor er det viktig at lokalsamfunna no mobiliserer slik at det blir nok abonnement for at Lyse og Telenor kan gå i gang med utbygginga. 

Publisert 21.11.2017

1. oktober 2017 kom ei ny forskrift som gir kommunen ansvar for handtering av utrangerte mindre fritidsbåtar opp til 15 fot.

 

Båten kan leverast direkte til Ecofiber Recycling, ein vil då få vrakpant, sjå: http://www.ivar.no/aktuelt/fa-vrakpant-pa-baten-din-article6047-593.html

 

Alternativt så tilbyr Ecofiber gratis henting i fjøra eller med båthengjar dersom du kan kvittere på eigarstadfestinga. Denne kan du laste ned på nett https://www.ecofiber.no/returordning

 

Du kan også bestille henting for fritidsbåt på: https://www.ecofiber.no/book-online  

 

Ecofiber tar imot alle typar og storleikar fritidsbåtar. Staten finansierer opp til 3 tonn. Mellomlegg avtalast direkte med Ecofiber om båten er større. Ofte er det verdiar som gir ein gevinst på større båtar som stål , motorar osb.

Publisert 30.10.2017
Radonmåling.PNG

 

Publisert 07.09.2017

Biblioteket sine opningstider og anna informasjon finn du på www.ryfylkebiblioteket.no og Facebook .

Publisert 05.09.2017

Ryfylkeøyane lennsmannskontor vil frå og med 11. september 2017 vere opent 3 dagar i veka. 

 

Opningstider:

Mandag: Stengt

Tirsdag: 0830-1430

Onsdag: 0830-1430

Torsdag: Stengt

Fredag: 0830-1430

 

Lenkje til Ryfylkeøyane lennsmannskontor

Publisert 03.08.2017

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har invitert kommunestyremedlemmene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til felles kommunestyremøte, måndag 21. august kl. 15.00 i Statens Hus.

Sakane som handsamast på møtet er:

 • Namnet på den nye kommunen
 • Talet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen
 • Kriterier for samansetning av fellesnemnda og fellesnemnda sine funksjoner
 • Val av revisor for fellesnemda
 • Oppretting av eventuelle fellesorgan som skal sikre samanslåingen av dei tre kommunane
Publisert 19.06.2017

Det lydest at det iblant tek lang tid før ein får svar på legevakttelefonen, 116117. Saman med legevakta i Stavanger prøver me å få det til slik at du ikkje treng å venta så lenge.

Publisert 09.06.2017

Samanslåinga av Finnøy, Rennesøy og Stavanger blei i går kveld, 8. juni 2017, formelt vedteke av Stortinget.

Publisert 10.05.2017

 Ny kampanje frå Helsedirektoratet

Publisert 10.04.2017

Maria Madland Skeie starta 1. april som ny lege ved Finnøy legekontor. Ho skal ei tid framover fungere som vikar for Anita Fjukmoen to dagar per veke, og for Eivind Vestbø 3 dagar per veke. Dvs at ho skal bistå m.a. dei pasientane som har Eivind og Anita som fast lege. Anita og Eivind skal jobbe som fastlege 2 dagar per veke kvar. Pga at Eivind skal redusere sin praksis noko er det ikkje mogleg for han å ta i mot like mange henvendingar eller starte nye behandlingar på same måte som før. Anita vil også vere mindre tilgjengeleg enn viss ho hadde jobba fullt.  Dei som har behov vil få hjelp frå Maria, evt. ein av dei andre legane ved Finnøy legekontor.

Publisert 04.04.2017

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 31.03.2017

 

Finnøy kommune og Finnøy næringsforening inviterer til frukostmøter for det lokale næringslivet.

Me ønskjer at desse møtene skal vere ein stad for dialog og informasjonsutveksling.

Frukostmøtene finn stad på rådhuset i den gamle kommunestyretsalen, vi stiller med mat og kaffe – og vonar de stiller med tankar og meningar de vil dele med oss.

 

Program for våren 2017:

Tettstadsutvikling  Judaberg sentrum    5 april 09.00 -11.00 - Klikk her for invitasjon (PDF, 247 kB)

Nye Stavanger – kva nå?                             10 mai – 09.00 – 11-00

Publisert 23.02.2017

Start date: 14 March 2017.

Duration: 9 weeks.

Place: Finnøy sentralskule, Hagabakken 1, Judaberg.

Sign up by 10 March 2017 at irj@finnoy.kommune.no or call 99577757 for further information

Publisert 17.02.2017

Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å i verksette skjermingen. 

Publisert 16.02.2017
brann.jpg

 

Det tørre og kalde været de siste ukene har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har derfor innført totalforbud mot å gjøre opp alle former for ild i eller i nærheten av skog og mark i vår region fra og med onsdag 15. februar.

 

 

 

 

Totalforbud gjelder de ti eierkommunene i RBR: Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Randaberg, Sola, Kvitsøy og Finnøy.

Publisert 15.02.2017
rekneskap.png

Førebels rekneskap syner eit netto driftsresultat på kr 10 948 101 lik 3,84 % av samla driftsinntekter. Budsjettert netto driftsresultat er på 0,41 %. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 12 844 944, mot budsjettert kr 3 162 342.

 

Årsaka til dette resultatet er i all hovudsak meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

Publisert 01.12.2016

Sjå dokument til høgre.

Publisert 30.11.2016

Opinion har på vegne av Finnøy og Hjelmeland kommunar gjennomført ei innbyggjarundersøking om kommunegrensa på Ombo i perioden 09.11.2016 – 25.11.2016.

Publisert 21.11.2016
Kolonnetider

I forbindelse med tunneloppgradering vil Europaveg 39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Rennesøy fortsatt haldast nattestengd alle netter mellom kl.: 22:00 - 06:00 f.o.m - 3. november t.o.m 31. desember 2016.

Publisert 07.11.2016

For å følge opp bustadsosial handlingsplan skal Finnøy kommune saman med næringsforeninga arrangere eit møte for næringsaktørar i byggebransjen der representanter frå husbanken kjem for å orientere om dei ulike ordningane de har for støtte/finansiering. 

 

I samarbeid med Finnøy næringsforening inviterer me næringsaktørar i byggebransjen og andre interesserte til frokostmøte i kommunestyresalen på Rådhuset onsdag 2 november klokken 10.00 - 12.00.

Publisert 23.09.2016

Måndag 3. oktober kl 19.00 kjem det besøk heilt frå Kairo til biblioteket på Finnøy. Då vil det bli ei multimediaframsyning med mange tema, der sjølve handlinga er henta frå Kairo sine uoffisielle søppelarbeidarar – dei driv med griseoppdrett, og jobbar og bur elles i søppelet til «Garbage City». 

Publisert 11.09.2016

Start date: 21st September 2016

Day and time: Mondays and Wednesdays 17:45 - 20:00

Place: Finnøy sentralskule

Duration: 9 weeks

Course fee: 4950 NOK (45 hours)

Publisert 09.09.2016

Ønskjer du ei gratis objektiv energianalyse av din bustad i Finnøy kommune, på internett? Energiportalen er ein naturleg stad å starta, enten for deg som planlegg oppussing, ønskjer ei lågare straumrekning eller å auka komforten - og bidra til eit betre miljø.

Publisert 06.09.2016

Intervjuarar er på plass og vil om kort tid ringe for å avtale når det passar at dei kjem på besøk for å fylle ut skjemaet saman med deg.

Publisert 30.08.2016

 Kom på Ombo Grendahus og høyr Reidar Almås snakka om dette temaet

Tysdag 6. september, kl.19:30.

 

 
Publisert 30.08.2016
bygdebøker2.jpg

Bygdabøkene for Finnøy kommune er nå på sal.

Bok 1 og 2 samla kr. 200,-

Bok 3 kr. 360,-

Bok 4 og 5 samla kr. 200,-

 

Bøkene kan kjøpast i servicetorget på Finnøy rådhus (kun kontant betaling). 

Publisert 25.08.2016

Alle pensjonistar i Finnøy kommune er velkomne til å vera med på å markere FN–dagen Internasjonal dag for eldre, fredag 30. september.
FN sitt tema 2016 er «Ta eit standpunkt mot Alderisme (aldersdiskriminering)».

Publisert 22.08.2016

Den lidenskapelege hobbyhistorikaren Gunnar A. Skadberg fekk Finnøy kommune sin kulturpris 2016, utdelt på tomatfestivalen. Han fekk prisen for at han gjennom nær femti år har samla inn og vidareformidla lokalhistorie frå Finnøy og øyane rundt, både i bøker, artiklar og kåseri. 

Publisert 17.08.2016

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i di gate eller din veg! Klipp hekkar og buskar ved din eigedom, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar, og du bidreg til større tryggleik i lokalmiljøet. Du kan sjå Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler i denne brosjyran. (Vedlagt i pdf-format).

 

Publisert 10.08.2016

Om kort tid vil Finnøy kommune gjennomføre brukarundersøking for mottakarar av heimetenester (heimesjukepleie og heimehjelp). Du får utlevert eit skjema av tilsett i heimetenesta, men sjølve undersøkinga er intervjubasert.

Publisert 30.06.2016

Skjenketider for alkohol og salstider for øl i butikk i Finnøy kommune held fram innanfor same tidsrammene som nå, også dei neste fire åra. Nokre små endringar er at det blir lov å selja øl i butikk på valdagar, og det blir lov å skjenka alkohol valdagar, påskedag og pinsedag. 

Publisert 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 22. juni 2016, sak KST-027/16, og gjeld til 2020. Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol for Finnøy er vedtekne i kommunestyret 22. juni 2016, sak KS-032/16. Dei gjeld til 30. juni 2020.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er nå publisert. Hovuddokumentet og tre vedlegg kan lesast på skjermen, eller dei kan skrivast ut frå denne nettsida. 

Publisert 23.02.2016

På grunn av auke i arbeidspress har ein på byggesak og landbruk innført  telefontid frå 12.30 – 15.30 kvar dag.

 

Publisert 12.02.2016

Løyvefritaket for drosje innanfor heile Finnøy kommune og Hjelmeland-delen av Ombo (Vestersjø krins) er forlenga med to år. Dette har fylkesrådmannen vedteke.

Publisert 03.02.2016

Finnøy kommune si ferske innbyggjarundersøking, mellom anna om kommunestruktur, er presentert som eit vedlegg i PDF-format her (PDF, 959 kB).

Publisert 11.01.2016

Finnøy kommunestyre vedtok 17. juni 2015 den bustadsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2020. 

Her kan du lese eller skrive ut planen. (PDF-format, 21 sider.)

I presentasjonen frå Husbanken (PDF, 2 MB)finn du meir informasjon.

Publisert 06.12.2015

Samfunnsdelen av kommuneplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 1. oktober 2015. Planen kan lesast eller skrivast ut ved å klikka på denne lenka (PDF, 6 MB).

 

Når det gjeld dei delane av kommuneplanen som er under utarbeiding, kan saksdokumenta lesast eller skrivast ut på lenkene nedanfor.

Publisert 29.10.2015

Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, er som interesseorganisasjon overordnet opptatt av at alle aktører som arbeider for tilfredsstillende brannsikkerhet eller er involvert i prosesser knyttet til dette, får gode rammebetingelser for sitt arbeide.

Publisert 27.10.2015

På Finnøy og på Talgje er det i perioden oktober 2014 til oktober 2015 innført vegadresser med husnummer. Dei 1245 unike vegadressene dekkjer om lag 45 % av eigedommane i Finnøy kommune, og det dekkjer 67 % av dei fastbuande i kommunen.

Publisert 14.10.2015

Henrik Halleland (Krf) er vald til ny ordførar i Finnøy kommune. Odd Bleie (Sp) er vald til ny varaordførar.  Formannskapet består av desse to, i tillegg til Ingvild Sevheim Steen (Krf), Gro Skartveit (uavhengig), Ole Klingsheim (V), Nils Petter Flesjå (H), Jan Terje Vignes (H), Jon Olav Runestad (Ap) og Lars Rørtveit (Sp).

 
Publisert 09.10.2015

Det er sendt ut brev med nye vegadresser til dei som eig hus og hytter m.m. i den delen av Reilstad som hittil har mangla vegadresser. Desse adressene blir innførte 27.oktober, og då skal alle på øya Finnøy ha fått vegadresse med husnummer. Øya Talgje er allereie ferdigadressert med vegnamn og husnummer.

Publisert 09.09.2015

Innanfor Finnøy kommune er det opna for at ein, ved å registrera seg hjå Rogaland fylkeskommune og få køyresetel, lovleg kan køyra drosje (taxi) og ta betalt, utan å ha vanleg løyve. Det er ikkje noko vaktplikt, slik at den som er registrert på denne måten, bestemmer sjølv om når han eller ho vil ta oppdrag.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 20.05.2015

Plansjene som blei brukte på informasjonsmøtet på Strand vidaregåande skule avd. Rygjabø tysdag 19. mai, er tilgjengelege som PDF, sjå vedlegg.

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

Publisert 03.02.2015

Vegadresser med husnummer er 2. februar innført i Fåbakkane, Nedre Fåbakkane og Fåfeltet. Matrikulerte huseigarar er tilskrivne med informasjon om den nye adressa, som blir registrert automatisk i Folkeregisteret. Neste omadresseringsområde er 16. februar, og består av Fåhadlet, Astridbakken og Rygjabøvegen. Meir informasjon er lagt ut på desse nettsidene, i kategorien Vegadresser.

Publisert 29.01.2015

Finnøy, Rennesøy og Randaberg barnevern slegne samen til ei felles barnevernteneste, der Randaberg er vertskommune. Alle barnevernsarbeidarar i dei tre kommunane er frå 1. jan. 2015 tilsette i Randaberg kommune.

Alle aksbehandlarane er plasserte på Randaberg, og du kan ta kontakt på telefon 51 41 41 00 og på e-post: post(a)randaberg.kommune.no

 

All post kan sendast til:

Randaberg kommune

Barnevern

Postboks 40

4096 Randaberg

 

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 30.09.2014

Viltloven blei endra med verknad frå 1. juni i år.

Nå er det tillatt å bruka kunstig lys til ettersøk av påskolte hjortevilt og motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl.

Men dette er berre tillatt etter melding til kommunen, politi og jaktrettighetshavar.

Melding om dette kan gjevast til kommunen på vakttelefon 902 07 291 utenom ordinære opningstider.

 

Publisert 10.05.2014

 I Finnøy kommune finn du eit aktivt og rikhaldig tilbod tilpassa ulike interesser.

Publisert 10.05.2014

Folkehelseplanen skal vera eit viktig grunnlagsdokument for samfunnsdelen i kommuneplanen, som er under arbeid. Kommunestyret fekk 7. mai er orientering om folkehelse og levekår i Finnøy 2013-2017 (PDF, 2 MB)....

 

 
Login for redigering