Heimetenester

Heimetenester er eit samlebegrep for fleire tenester, m.a. heimesjukepleie, heimehjelp, brukarstyrt personleg assistent o.fl.

Personer som bur i eigen bustad, men treng helsetenester i heimen, kan søkje kommunen om dette. I Finnøy kommune utføras dette av heimesjukepleia og gjeld tenester av større eller mindre omfang.
 
Heimesjukepleia skal hjelpe brukarar med et særlig behov for helsehjelp, slik at dei kan bu heime så lenge som mulig. Heimesjukepleie ytas til eldre, funksjonshemmede eller syuk som ikkje klarar å dra omsorg for seg sjølv i heimen. Mottakarane av tenesta får hjelp til eigen­omsorg i form av stell, pleie eller tilsyn. Det legges vekt på brukermedverknad.
 
 
Kven kan søkja om heimetenester?
 
Alle som bur eller oppheld seg midlertidig i Finnøy kommune og som har behov for heimesjukepleie.
 
 
 
Kontakt:
 
Finnøy pleie- og omsorgssenter
Judabergvegen 3, 4160 Finnøy
Tlf. 51 71 47 54/51 71 47 55 (kveld- og helg)
 
Avdelingsleiar heimetenesta: Bente Nordvik - tlf. 51 71 47 54
Einingsleiar Pleie og omsorgstenesta: Gaute Tengesdal- tlf. 51 71 47 51
 

E-post: post@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 30.01.2019
Klagerett (1)
 
Login for redigering