Fysio- og ergoterapitenesta

Fysio- og ergoterapitenesta er ein del av kommunen sitt helsetilbod; for å fremme helse og førebyggje sjukdom og  skade, som rehabilitering, habilitering og behandling. Fysio- og ergoterapeuten er opptatt av menneska sine ressursar og har som mål at kvar einskild skal fungere så sjølvstendig som mogleg i kvardagen. Ein skal trene på å klare det som er viktig for den einskilde og leggje til rette for at dette blir mogleg ved hjelp av målretta trening og tilrettelegging.

Ergo- og fysioterapi avdelinga har flytta frå den gamle legebustaden på Finnøy til nye lokale på tidlegare Rygjabø vidaregåande og i kjellaren til sjukeheimen.

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 17.12.2019
 
Login for redigering