Helsestasjon

Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal i tverrfaglig samarbeid bidra til å skape eit godt oppvekst-, lærings- og utviklingsmiljø for barn og ungdom. Skulen er ein viktig arena for førebyggjande og helsefremjande arbeid. Skulehelsetenesta skal bidra til tryggleik og trivsel i elevane sin kvardag. I skulehelsetenesta gir ein støttesamtalar med barn og foreldre, oppfølging av vekst og utvikling, vaksinering og helserettleiing i grupper. Ungdom opp til 20 år som er ferdig med grunnskulen kan også bruke tilbodet til helsestasjonen.

Helsestasjon har i samarbeid med smittevernlege ansvar for tuberkulosearbeidet i kommunen.

 • Magretha Kjølvik Berge, leiande helsesjukepleiar
 • Marianne Murbræch helsesjukepleiar
 • Eline Wolden Bersagel, konsulent
 • Malin F. Aksland, jordmor/helsesjukepleiar
 • Anita Fjukmoen, helsestasjonslege

Adr:
Finnøy Helsestasjon
Judabergvegen 6
4160  Finnøy

Telefon: 51 71 47 50 evt. mobil 404 13 274
E-post: 
margretha.kjolvik.berge@finnoy.kommune.no

 

Helsestasjon og skulehelsetenesta skal bidra til å:

 • fremja psykisk og fysisk helse
 • fremja gode, sosiale og miljømessige forhold
 • forebyggja sjukdom og skade.

Tenesta er lovfesta i kommunehelsetjenestelova for alle barn og unge mellom 0 og 20 år. Tenesta er gratis.

 

Helsestasjon for barn
På helsestasjonen kan du få rettleiing i spørsmål som knytter seg til barnet sin vekst, utvikling og trivsel. Det kan vera:

 • Samspel, barnet sitt behov og praktisk omsorg
 • Barnet sin fysiske og psykiske utvikling
 • Opplysning om tannhelse
 • Sikring mot barneulykker.

Helsesjukepleiar og lege undersøker barnet og legg vekt på m.a. barnet sin vekst og trivsel, barnet sin evne til og gi og ta i mot kontakt, syn, hørsel, språk og motorisk utvikling.

 

Helsestasjonen gir desse tilboda
 
0-2 veker Tilbod om heimebesøk av helsesjukepleiar.
3 veker Vektkontroll hos helsesjukepleiar.
6 veker Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege.
3 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege. Vaksinasjon.
4 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar.
5 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar. Vaksinasjon.
6 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege.
8 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar.
10 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar.
12 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege. Vaksinasjon.
15 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar. Vaksinasjon.
18 mnd Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar.
2 år Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege.
4 år Individuell konsultasjon hos helsesjukepleiar og fysioterapeut.

 

Alle kan ta kontakt utan om desse møta dersom det er ønske eller behov for det.

Vi starter barseltreff kvar tredje månad. Gruppene møtes to gonger på helsestasjonen. Etter dette er gruppene sjølvdrevne.

Barn med smittsame sjukdomar kan ikkje møte på helsestasjonen.

Ved sjukdom ta kontakt med eigen lege, evnt legevakt.

Publisert av Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 09.05.2019
Artikkel (1)
 
Login for redigering