Landbruksveg

 Landbruksveg.jpg - Klikk for stort bilete David Imhof

 

Bygging/ombygging av landbruksvegar er regulert av "Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål". Forskrifta skal sikre at planlegging og bygging av landbruksvegar skjer på ein måte som gir landbruksfaglege gode løysningar. Det skal samtidig leggjast vekt på omsynet til miljøverdar knytt til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv.

Forskrifta omfattar nybygging og ombygging av landbruksvegar, der landbruksverksemd utgjør hovudføremålet. Om hovudføremålet med vegen ikkje er landbruk eller skogbruk, må det søkjast om løyve/dispensasjon til bygging av veg etter regelverket i Plan- og bygningslova og evt. veglova.

 

Ved planlegging av bygging av landbruksveg brukast handboka «Normaler for bygging av landbruksveger» som du finn som lenke til høgre i biletet.

 

Søknad om bygging av landbruksveg sendast på skjema som du finn i fil til høgre. I tillegg til søknaden må det vere eit kart som viser vegtrasé.

 

Saksgang

 

Kommunen handsamer saka. Fylkeskommunen si kulturavdeling er høyringinstans i samband med kulturminne. Om vegen kan kome i konflikt med verdifullt naturmangfald, må ho sendast på høyring til Fylkesmannen. I nokre tilfelle er også Statens vegvesen høyringspart.

 

For spørsmål og informasjon kan du kontakta fagkonsulent landbruk eller kommunen sin landbrukssjef eller lese "spørsmål og svar" på Landbruksdirektoratet sine sider.

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 04.02.2019
 
Login for redigering