Startlån

Startlån er eit finansieringstilbod, i form av toppfinansiering, til dei som av ulike grunnar har vanskar med å etablere seg i bustadmarknaden.

Startlån skal gå til prioriterte grupper som kan ha vanskar med å kome seg inn på bustadmarknaden. Husbanken har middel som kommunen låner inn og deretter vidareformidlar til søkjarar som innfrir vilkåra for å få lån til toppfinansiering med gode lånevilkår.

 

Er du ung og manglar eigenkapital, er du nok ikkje i målgruppa for startlån. Vi anbefaler deg å nytte dei moglegheitane du har til å spare opp naudsynt eigenkapital og søkje lån i ein vanleg bank.

 

Startlån kan nyttast til kjøp av ny eller brukt bustad. Det vanlegaste er at privat bank eller Husbanken finansierer deler av bustaden og at kommunen yter toppfinansiering med startlån. Startlån kan nyttast til dekking av eigenkapitalbehovet som private bankar eller Husbanken krev.

 

Søkjar skal kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig har tilstrekkeleg med middel igjen til livsopphald.

 

Finnøy kommune har eit øvre tak for tildeling av startlån på kr 600 000 pr søknad.

 

Ein kan søkje om startlån til ein konkret bustad eller som førehandsgodkjenning. Førehandsgodkjenning kan nyttast som finansieringsbevis.

 

For ytterlegare informasjon om ordninga med startlån kan du kontakte Boligkontoret i Stavanger kommune, Løkkeveien 51. Ta kontakt på førehand for avtale på tlf. 51 50 83 00.

 

Søknaden kan sendast inn elektronisk eller på papir.

 

Søknadsskjema ligg på Husbanken sine nettsider. Der finn du også informasjon om ordninga både med startlån, tilskot og bustøtte:

 

Søk startlån/tilskudd

 

Søknadsskjema på papir - nynorsk (PDF, 403 kB)

 

Søknadsskjema på papir - bokmål (PDF, 443 kB)

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 21.02.2019
Lenker (1)
 
Login for redigering