Budsjett- og økonomiplan

Kommuneloven pålegg kommunane å utarbeida ein økonomiplan som omfattar minst dei fire neste budsjettår. Planen skal gje ei realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden.

 

Budsjett- og økonomiplanen skal rullerast kvart år og er bindande for fyrste år i planperioden. Fyrste året i økonomiplanen er då budsjettet for komande år. Det er kommunestyret som vedtek økonomiplanen og årsbudsjettet kvart år.

 

I feltet til høgre er det lenkje til gjeldande budsjett- og økonomiplan.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 08.11.2018
 
Login for redigering